Nobel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, KISMİ AĞIRLIKLI DENGE VE YÜRÜME CİHAZI (VİSİOGAİT), DİZ, KALÇA VE OMURGA KİREÇLENMELERİ, BEL VE BOYUN FITIKLARI, BEYİN FELÇLERİ ( İNME )

BEL-BOYUN ROBOTU, YÜRÜYÜŞ ROBOTU, KOL ROBOTU, BİREBİR REHABİLİTASYON, MANYETOTERAPİ, OMURİLİK FELÇLERİ, SEREBRAL PALSİ, ROMATİZMAL HASTALIKLAR, FİBROMİYALJİ, KAS ERİMELERİ, ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLAR

SU İÇİ REHABİLİTASYON, PRP TEDAVİSİ, ELEKTROTERAPİ, TIBBI MASAJ, LENFÖDEM TEDAVİSİ - PRESSOTERAPİ, KAPLICA TEDAVİSİ, ÇAMUR TEDAVİSİ, AMELİYAT SONRASI AĞRI VE HAREKET KISITLILIKLARI

  • Türkçe
  • Englısh
  • Deutsch
  • Русский
  • عربي
Bize Ulaşın

Nobel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi - Ameliyatsız Bel Boyun Fıtığı Tedavisi, Kaplıcalı Fizik Tedavi, Robotik Tedavi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME VE İZİN FORMU
1. Nobel Tıp Merkezi Tarafından Toplanan Kişisel Veriler
Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm'de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında ; Adınız ve Soyadınız, T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, Nobel Tıp Merkezi tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz, özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz, laboratuar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde ses kaydınız ya da SMS kayıtlarınız, tıp merkezimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız, 
- info@nobeltermal.com web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz, e-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir: 
a. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
b. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; 
c. Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama; 
d. Nobel Tıp Merkezi'nin iç işleyişini planlanma ve yönetme, 
e. Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma; 
f. Faturalandırma yapılması; 
g. Kimliğinizin doğrulanması;
h. Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması; 
i. Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme; 
j. Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme; 
k. Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme; 
l. Nobel Tıp Merkezi'nin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
m. Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması; 
n. Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi; 
o. İlaç veya tıbbi cihaz temini. 
Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2'de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Atakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; eczane, medikal malzeme satmaya yetkili firma ya da optisyenlik hizmeti sunan firmalar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Nobel Tıp Merkezi'nin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel verilerinizin Nobel Tıp Merkezi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK'nın 11. maddesi gereği, "KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu"nu doldurup hizmet almış olduğunuz tıp merkezi adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek veya info@nobeltermal.com adresine güvenli elektronik imza ile ileterek kişisel verilerinizin; 
a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
d) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Nobel Tıp Merkezi'nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
g) Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Nobel Tıp Merkezi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Nobel Tıp Merkezi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Son Güncelleme : 19/06/2024

İletişim Bilgileri

Rezervasyon Yap

info@nobeltermal.com

0 258 271 41 01 (6 Hat)

0 549 271 71 73

BİZİ ZİYARET EDİN

Karahayıt Mahallesi 120. Sağlık Sokak No:5/1 20290 Pamukkale - Denizli / TÜRKİYE